แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์

แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์


คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร


สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร จัดทำหนังสือ "คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร" เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างถูกต้อง


ศึกษาและเรียนรู้ >>> คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร <<<

แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์


วิศวกรรมฐานราก


วิศวกรรมฐานราก (FOUNDATION ENGINEERING)
โดย อาจารย์พรพจน์  ตันเส็ง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เนื้อหาภายในนอกจากจะกล่าวถึงทฤษฎีที่ใช้ในการคำนวณออกแบบฐานรากแล้วยังได้กล่าวถึงการก่อสร้าง  ควบคุมและตรวจสอบไว้ด้วยเหมาะสำหรับวิศวกร  สถาปนิก  นายช่าง และผู้สนใจทั่วไปเผยแพร่ในรูปแบบอีบุ๊คโดยเว็บตั้มซิวิลดอทคอม www.tumcuvil.com
และนอกจากนี้ยังสามารถดาวส์โหลดไว้ในรูปแบบไฟล์ pdf ในอีกทางหนึ่งด้วยขอบคุณเจ้าของผลงานและผู้นำมาเผยแพร่ด้วยครับ

แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์


การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว


คู่มือการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว  ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช


จัดทำขึ้นเนื่องในงานครบรอบ 12 ปี Tumcivil.comเหมาะสำหรับวิศวกร  สถาปนิก  นายช่าง และผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่ในรูปแบบอีบุ๊คโดยเว็บตั้มซิวิลดอทคอม www.tumcuvil.com
ขอบคุณเจ้าของผลงานและผู้นำมาเผยแพร่ด้วยครับ


แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์


การออกแบบสะพาน


ตำราการออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN)
โดย รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ขยายความเพิ่มเติมโดย
ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


เหมาะสำหรับวิศวกร  สถาปนิก  นายช่าง และผู้สนใจทั่วไป 
เผยแพร่ในรูปแบบอีบุ๊คโดยเว็บตั้มซิวิลดอทคอม www.tumcuvil.com
ขอบคุณเจ้าของผลงานและผู้นำมาเผยแพร่ด้วยครับ


ศึกษาและเรียนรู้ >>> การออกแบบสะพาน <<<

แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์


กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อรับมือภัยพิบัติ รู้ไว้ ได้ประโยชน์ 


ภาวะภัยพิบัติ เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลก เช่น แผ่นดินไหว หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนและมีระดับความรุนแรงมาก หรือค่อยๆ เกิดขึ้น เช่น อัคคีภัย การแพร่กระจายของสารเคมีเป็นต้น ซึ่งล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อชีวิต ความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเมืองใหญ่ที่มีอัตราการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ทางพื้นที่อย่างหนาแน่น ย่อมจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายมากยิ่งขึ้น


ศึกษาและเรียนรู้ >>> กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อรับมือภัยพิบัติ รู้ไว้ ได้ประโยชน์ <<<

แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "พีพี เดอะบีช รีสอร์ท"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew