มาตราต่างๆ

ตลับเมตร
เครื่องชั่ง
นาฬิกา

มาตราวัดระยะเมตริก


10 มิลลิเมตร ( ม.ม. )  เป็น 1 เซนติเมตร ( ซม. )

10 เซนติเมตร             "    1 เดซิเมตร ( ดม. )

10 เดซิเมตร               "    1 เมตร ( ม. )

10 เมตร                    "    1 เดคาเมตร ( ดคม.)

10 เดคาเมตร              "   1 เฮกโตเมตร ( ฮม. )

10 เฮกโตเมตร            "   1 กิโลเมตร ( กม. )


เทียบมาตราวัดระยะเมตริก-ไทย


1 เมตร             เท่ากับ        2 ศอก

1 กิโลเมตร           =            25 เส้น


เทียบมาตราชั่งน้ำหนักเมตริก-ไทย


15 กรัม            เท่ากับ        1 บาท

600 กรัม              =             1 ชั่งหลวง

60 กิโลกรัม          =             1 หาบ


มาตราพื้นที่ไทยเทียบมาตราเมตริก


1 ไร่                เท่ากับ        1,600  ตารางเมตร

1 งาน                  =              400  ตารางเมตร

1 ตารางวา            =                 4  ตารางเมตร


มาตราวัดระยะไทย


12 นิ้ว ( น. ) เป็น                 1 คืบ ( ค. )

2 คืบ            "                   1 ศอก ( ศ. )

4 ศอก          "                   1 วา ( ว. )

20 วา           "                   1 เส้น ( สน. )

400 เส้น       "                   1 โยชน์ ( ย. )


มาตราชั่งน้ำหนักเมตริก


10 มิลลิกรัม ( ม.ก. ) เป็น 1 เซนติกรัม ( ซ.ก.)

10 เซนติกรัม            "   1 เดซิกรัม ( ดก. ) 

10 เดซิกรัม              "   1 กรัม ( ก. )

10 กรัม                   "   1 เดคากรัม ( ดคก. )

10 เดคากรัม             "   1 เฮกโตกรัม ( ฮก. )

10 เฮกโตกรัม           "   1 กิโลกรัม ( กก. )


มาตราตวงความจุไทย


20 ทะนาน ( ท. )      เป็น 1 ถัง ( ถ. )

50 ถัง                     "    1 บั้น ( บ. )

2 บั้น ( 100 ถัง )       "     1 เกวียน ( กว. )


เทียบมาตราตวงความจุเมตริก-ไทย


1 ลิตร                  เท่ากับ    1 ทะนาน

1 กิโลลิตร               "         1 บั้น

2 กิโลลิตร               "         1 เกวียน

2,000 ลิตร              "         1 เกวียน


มาตราวัดเนื้อที่ไทย


144 ตารางนิ้ว ( น. )   เป็น   1 ตารางคืบ

4 ตารางคืบ                "     1 ตารางศอก

16 ตารางศอก            "     1 ตารางวา

100 ตารางวา             "     1 งาน

4 งาน                       "     1 ไร่ ( คือตารางเส้น )


มาตราตวงความจุเมตริก


10 มิลลิลิตร ( มล. ) เป็น 1 เซนติลิตร ( ซล. )

10 เซนติลิตร           "   1 เดซิลิตร ( ดล. )

10 เดซิลิตร             "   1 ลิตร ( ล. )

10 ลิตร                  "   1 เดคาลิตร ( ดคล. )

10 เดคาลิตร            "   1 เฮกโตลิตร ( ฮล. )

10 เฮกโตลิตร          "   1 กิโลลิตร ( กล. )


มาตราเวลา


60 วินาที          เป็น          1 นาที

60 นาที             "            1 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง          "            1 วัน

7 วัน                 "            1 สัปดาห์

30 วัน               "            1 เดือน

12 เดือน            "            1 ปี

365 วัน              "            1 ปี ( สุริยคติ )

366 วัน              "            1 ปี (อธิกสุรทิน )

100 ปี               "            1 รอบ ( ศตวรรษ )


มาตราชั่งน้ำหนักไทย


3 ไพ                    เป็น             1 เฟื้อง

2 เฟื้อง                   "               1 สลึง

4 สลึง                    "               1 บาท

4 บาท                    "               1 ตำลึง

20 ตำลึง                 "               1 ชั่ง

50 ชั่ง                    "               1 หาบ

หลักนิยม 1 กก.      =               1,000 ก.

มาตราต่างๆ


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "ราคาวัสดุก่อสร้าง"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew