การคิดปริมาตรไม้

การคิดปริมาตรไม้


การคิดปริมาตรไม้เพื่อการซื้อ-ขายในปัจจุบันมีหลายวิธี ในต่างประเทศนิยมคิดเป็นบอร์ดฟุต (board foot) ในขณะที่เมืองไทยนิยมคิดเป็นทั้งลูกบาศก์ฟุตและลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการกำหนดขนาดของไม้ในเมืองไทยยังไม่แน่นอนนัก เพราะยังมีการใช้หน่วยหรือมาตรฐานในการวัดเพื่อการกำหนดขนาดแตกต่างกัน เช่นความหนาและความกว้างของไม้นิยมบอกเป็นนิ้ว ในขณะที่ความยาวของไม้บางทีก็บอกเป็นฟุตหรือเป็นเมตร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจวิธีคิดปริมาตรของไม้แต่ละวิธีเสียก่อนดังนี้

1 การคิดปริมาตรไม้เป็นบอร์ดฟุต


ไม้ 1 บอร์ดฟุต หมายถึง ไม้ที่มีขนาดความหนา 1 นิ้ว กว้าง 12 นิ้ว ยาว 1 ฟุตหรือ 12 นิ้ว

หรือไม้ที่มีขนาดแตกต่างไปจากนี้ แต่เมื่อคิดออกมาแล้วจะได้ปริมาตรไม้เท่ากับ 144 ลูกบาศก์นิ้ว สำหรับไม้ที่มีขนาดความหนาน้อยกว่า 1 นิ้ว ก็ให้คิด 1 นิ้ว การคิดปริมาตรไม้เป็นบอร์ดฟุต สามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้


ค่าคงที่ = 12 เมื่อความยาวของไม้มีหน่วยเป็นฟุต

ค่าคงที่ = 144 เมื่อความยาวของไม้มีหน่วยเป็นนิ้ว


ตัวอย่างที่ 1.1

       

ไม้ขนาดหนา 2 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว ยาว 10 ฟุต จำนวนน 5 แผ่น =  5 x 2 x 6 x 10 / 12 = 50 บอร์ดฟุต


ตัวอย่างที่ 1.2


ไม้ขนาดหนา 2 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว จำนวนน 10 แผ่น =  10 x 2 x 8 x 60 / 144 = 66.67 บอร์ดฟุต

2 การคิดปริมาตรไม้เป็นลูกบาศก์ฟุต


ไม้ 1 ลูกบาศก์ฟุต หมายถึงไม้ที่มีขนาดความหนา 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ยาว 1 ฟุต หรือไม้ที่มีขนาดแตกต่างไปจากนี้ แต่เมื่อคิดออกมาแล้วจะได้ปริมาตรของไม้เท่ากับ 1 ลูกบาศก์ฟุตหรือ 1728 ลูกบาศก์นิ้ว แต่เนื่องจากความหนาและความกว้างนิยมบอกเป็นนิ้ว จึงใช้สมการดังนี้


ค่าคงที่ = 144 เมื่อความยาวของไม้มีหน่วยเป็นฟุต

ค่าคงที่ = 0.0228 เมื่อความยาวของไม้มีหน่วยเป็นเมตร


ตัวอย่างที่ 2.1


ไม้ขนาด 2 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว ยาว 20 ฟุต จำนวน 5 แผ่น = 5 x 2 x 6 x 20 / 144 = 8.33 ลูกบาศก์ฟุต


ตัวอย่างที่ 2.2


ไม้หนา 1 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 10 แผ่น = 10 x 1 x 8 x 6 x 0.0228 = 10.94 ลูกบาศก์ฟุต

3 การคิดปริมาตรไม้เป็นลูกบาศก์เมตร


ไม้ 1 ลูกบาศก์เมตร หมายถึงไม้ที่มีความหนา 1 เมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร หรือไม้ที่มีขนาดแตกต่างไปจากนี้ แต่เมื่อคิดออกมาแล้วจะได้ปริมาตรของไม้เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากความหนาและความกว้างนิยมบอกเป็นนิ้ว จึงใช้สมการดังนี้


ค่าคงที่ = 0.000645 เมื่อความยาวของไม้มีหน่วยเป็นเมตร


ตัวอย่างที่ 3.1


ไม้เสาสี่เหลี่ยมขนาดหน้าตัด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ยาว 10 เมตร จำนวน 12 ท่อน = 12 x 12 x 12 x 10 x 0.000645 = 11.15 ลูกบาศก์เมตร

4 การคิดปริมาตรของไม้เสากลม


สำหรับการคิดปริมาตรไม้เสากลมก็เช่นเดียวกับการคิดปริมาตรของเสาเหลี่ยมหรือกระดาน คือจะต้องหาพื้นที่หน้าตัดของเสาเสียก่อน จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสา หรืออาจจะหาจากเส้นรอบวงของเสาก็ได้ จากนั้นจึงคูณด้วยความยาวของเสา ก็จะได้ปริมาตรของเสาตามต้องการ อนึ่งเพื่อสะดวกและง่ายต่อการคิด สมควรที่จะแปลงหน่วยทุกหน่วยให้เป็นมาตราเดียวกันเสียก่อนทุกครั้ง

การคิดปริมาตรไม้


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "เทคนิคงานสี"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew