การทำบานเกล็ด

ช่องบานเกล็ด

การทำบานเกล็ด


พิจารณาจากโครงสร้างและความเหมาะสม
จัดระดับความสูงของตัวนอนของตัวเกล็ดให้สวยงาม


1 ไม้อัดยางเพื่อทำแบบ
2 ใช้ขอขีดลากเส้นเพื่อเป็นตัวกำหนดของตัวนอนของตัวเกล็ดด้านหน้า
3 จัดระยะความเอียงของลูกเกล็ด
4 เริ่มจัดตัวล่างกับตัวบนแล้วจัดตัวที่ 2 จากล่างขึ้นมาให้มีระยะห่างของเกล็ดอย่าให้เกิน 1.5cm. จะทำให้ช่องห่างมากไป
5 นำระยะห่างและตัวเกล็ดรวมกันโดยบวกและหารจำนวนช่อง
6 ได้ตัวเลขแล้วทำการแบ่งช่องโดยใช้ฉากเป็น เป็นตัวตั้งความเอียง
7 ใช้เลื่อยตัดตามเส้น ใช้สิ่วแต่ง
8 เอาไม้กรอบเกล็ดแล้วเอาแบบที่ทำมาตอกติดไว้แล้วจัดลูกเกล็ดตามช่อง ความกว้างของเกล็ด 3.8 cm.

การทำบานเกล็ด


ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN


จากประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนาน ในงานช่าง เรายินดี รับปรึกษางานช่าง รับเหมางานช่าง

เสนอ แนะนำ แหล่งข้อมูลเป็นประโยชน์ "การคิดปริมาตรไม้"

ออกแบบโดย Mr.Khanathep Doungkaew